REGULAMIN SKLEPU dnahometest.pl 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod domeną dnahometest.pl jest Gyncentrum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000792699, NIP: 6342963845, REGON: 383762894, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł (dalej: Gyncentrum sp. z o.o). 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod domeną dnahometest.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gyncentrum sp. z o.o. 
 3. Korzystając ze sklepu internetowego dnahometest.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 2
DEFINICJE
 

Sklep – sklep internetowy działający pod domeną dnahometest.pl prowadzony przez Sprzedawcę. 

Sprzedawca – Gyncentrum sp. z o.o., właściciel sklepu internetowego działającego pod domeną dnahometest.pl. 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  

Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania ze Sklepu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu oraz usług dostępnych w Sklepie. 

Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, który dokonuje Zamówienia w Sklepie. 

Box – pudełko w skład którego wchodzi zestaw do samodzielnego pobrania materiału do badania wraz z instrukcją pobrania, woreczkiem biohazard oraz przedpłaconą etykietą zwrotną do wysyłki próbki do badania.   

Zestaw pobraniowy – urządzenie do samodzielnego pobrania materiału do badania.  

Pacjent – osoba fizyczna, która zarejestrowała zestaw pobraniowy, wyraziła zgodę na wykonanie badania genetycznego oraz wysłała próbkę do badania. W sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do przeprowadzenia badania koniczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, zwanego dalej Opiekunem 

Konto pacjenta – konto założone podczas pierwszej rejestracji zestawu pobraniowego. Są w nim gromadzone dane podane przez Pacjenta, informacje o zleconych badaniach oraz wyniki badań. 

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

Produkt – zestaw pobraniowy wraz z usługą wykonania badania genetycznego dostępnego w Sklepie. 

Formularz rejestracji zestawu –  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający przede wszystkim zlecenie wykonania badania. Użytkownik podaje w nim swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL/nr ID dokumentu, adres, dane kontaktowe, a także wyraża zgodę na wykonanie badania genetycznego oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu i polityki prywatności.  

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności od ilości produktów. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Operator płatności – dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą Przelewy24 na rzecz Użytkowników Sklepu jest firma PayPro S.A. z   siedzibą   w  Poznaniu   przy   ul.   Kanclerskiej   15,  60-327  Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego   Rejestru   Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod   numerem   KRS   0000347935,   numer   NIP 7792369887, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.476.300,00 zł wpłacony w całości. 

Laboratorium – wykonawca usług laboratoryjnych. Podmiotem świadczącym usługi laboratoryjne na rzecz Pacjentów jest Laboratorium Genetyczne Gyncentrum, należące do Gyncentrum sp. z o.o. 

Konto – miejsce, w którym gromadzone są dane podane przez Pacjenta podczas rejestracji zestawów, informacje na temat zarejestrowanych przez Pacjenta Zestawów do badania oraz wyniki badań do pobrania przez Pacjenta.  

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie własnego, aktywnego konta poczty e-mail. 
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 
 3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu. 
 4. Każdy dokonujący Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji. 
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie funkcjonowania Sklepu. 

§ 4
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 

 1. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu. 
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Zamawiającego dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. 
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu/Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie. 
 4. Aby sfinalizować zamówienie Zamawiający proszony jest o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj. 
  • imię i nazwisko / nazwa firmy 
  • adres dostawy 
  • e-mail 
  • telefon kontaktowy 
  • NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT 
  • kod rabatowy – jeśli posiada 
 5. Po podaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące: 
  • przedmiotu zamówienia, 
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
  • wybranej metody płatności, 
  • wybranego sposobu dostawy. 
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 
 7. Zamawiający, który wybrał formę płatności Przelewy24, bezpośrednio po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności. Zamawiający powinien postępować zgodnie z instrukcjami Operatora płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu oraz wszelkie utrudnienia w dostępie do oferowanych przez Operatora płatności usług.  
 8. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gyncentrum Sp. z o.o. Umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 10. Dowód zakupu wysłany zostanie e-mailem na adres Zamawiającego.   
 11. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest w języku polskim. 

§ 5
CENY I METODY PŁATNOŚCI
 

 1. Ceny Produktów podane są w walucie polskiej (PLN), są cenami brutto (uwzględniają obowiązującą stawkę VAT) i zawierają koszt przesyłki wychodzącej oraz zwrotnej. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, przy czym zmiana nie dotyczy Zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składnia.  
 3. Zamawiający ma możliwość uiszczenia opłaty: 
 4. przelewem online Przelewy24 
 5. Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

§ 6
WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY
 

 1. Ceny Produktów w Sklepie zawierają koszt przesyłki wychodzącej i zwrotnej, przy czym przedpłacona przesyłka zwrotna nie obejmuje zwrotu Zestawu w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. 
 2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest na adres wskazany przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej w Formularzu zamówienia.  
 3. Boxy wysyłane są w dni robocze. Zamówienia złożone do godz. 13:00 wysyłane są tego samego dnia o ile jest to dzień roboczy. Zamówienia złożone po godz. 13:00 następnego dnia roboczego.  
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione przy składaniu Zamówienia, w szczególności za błędy w adresie dostawy i/lub danych kontaktowych.  
 5. Rodzaje dostaw: Przesyłka kurierska
 6. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  
 7. Termin realizacji dostawy dla Zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do trzech dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.  

§ 7
POBRANIE I ZWROT MATERIAŁU DO BADANIA DO LABORATORIUM
 

 1. W celu prawidłowego pobrania materiału do badania Pacjent/Opiekun ma obowiązek zapoznać się z instrukcją pobrania dołączoną do Boxu i zgodnie z nią postępować.   
 2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pobrania próbki do badania należy zarejestrować Zestaw pobraniowy na www.dnahometest.pl. Data i godzina rejestracji zestawu będzie traktowana przez Laboratorium jako data i godzina pobrania materiału do badania.  
 3. Podczas pierwszej rejestracji zestawu Pacjent/Opiekun wypełnia Formularz rejestracji zestawu oraz zakłada Konto.  
 4. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie dane Pacjenta/Opiekuna, potrzebne do przeprowadzenia badania oraz wydania wyniku, dostarczane są do Laboratorium za pomocą Formularza rejestracji zestawu.  
 5. Rejestrując zestaw Pacjent/Opiekun łączy próbkę z Kontem Pacjenta. Żadna niezarejestrowana próbka nie będzie badana przez Laboratorium. W takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje również zwrot kosztów.  
 6. Zakazane jest wprowadzanie przez Pacjenta/Opiekuna danych nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Sprzedawcę nieprawidłowości może on odmówić wykonania badania oraz udostępnienia wyników.    
 7. Wysyłając do Laboratorium próbkę do badania Pacjent/Opiekun poświadcza, że zawiera ona materiał biologiczny należący do osoby, na którą próbka ta została zarejestrowana. W przypadku pobrania lub przekazywania przez Pacjenta/Opiekuna materiału biologicznego należącego do innej osoby niż Pacjent, użytkownik w pełni odpowiada za zgodność z prawem pozyskania materiału biologicznego, w szczególności za uzyskanie zgody tej osoby na pobranie i przekazanie materiału biologicznego do badań. 
 8. Przekazanie do laboratorium materiału biologicznego nienależącego do osoby, na którą zarejestrowana została próbka, grozi odpowiedzialnością karną.  
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania materiału do badania oraz zabezpieczenia go do przesyłki zwrotnej do Laboratorium. 
 10. Przesyłka zwrotna próbki do Laboratorium jest przedpłacona. Zamawiając kuriera należy podać numer etykiety kurierskiej zwrotnej umieszczonej na spodzie pudełka zwrotnego. Etykieta kurierska zwrotna jest ważna przez okres 1 miesiąca, po tym czasie koszt zwrotu próbki do Laboratorium ponosi Pacjent.
 11. Przesyłki odbierane i doręczane są przez kuriera w dni robocze. Przesyłka nadana w czwartek dotrze do laboratorium w piątek. Natomiast przesyłki nadane w piątek oraz bezpośrednio przed dniem wolnym od pracy dotrą do laboratorium dopiero w najbliższy dzień roboczy. Przed pobraniem próbki śliny należy więc zamówić kuriera i upewnić się, że przesyłka dotrze do laboratorium następnego dnia.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Laboratorium niewłaściwego pobrania materiału do badania i/lub nieodpowiedniego zabezpieczenia próbki, prowadzącego do rozlania materiału z winy Pacjenta, Laboratorium może odmówić wykonania badania. O fakcie tym Pacjent zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu. W tym przypadku, zgodnie z §9 pkt. 2., Pacjentowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów usługi wykonania badania genetycznego, z potrąceniem kosztów zużytego Zestawu pobraniowego. Pacjent może natomiast ponownie dostarczyć materiał do Laboratorium za dodatkową opłatą za Box w wysokości 100 zł. Box zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.  

§ 8
ZASADY WYDAWANIA WYNIKÓW
 

 1. Wyniki badań dostępne będą online na Koncie Pacjenta w terminie podanym w opisie Produktu na stronie Sklepu. Laboratorium nie wysyła wyników mailem ani pocztą tradycyjną.  
 2. Status próbki Pacjent może śledzić po zalogowaniu na swoje Konto.  
 3. W przypadku dostarczenia do Laboratorium zbyt małej ilości materiału do badania lub zaistnienia inhibicji, czyli zahamowania reakcji PCR, spowodowanego m.in. nieprawidłowym przygotowaniem się Pacjenta do badania/nieprawidłowym pobraniem próbki do badania/obecnością czynników hamujących reakcję w pobranej próbce, wynik badania będzie niediagnostyczny. W tym przypadku Pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztów.  
 4. W przypadku, gdy wynik będzie niejednoznaczny tzn. w badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego badanegoc drobnoustroju na granicy czułości analitycznej, co uniemożliwia jednoznaczne zakwalifikowanie wyniku jako pozytywny lub negatywny, badanie należy powtórzyć. Otrzymanie wyniku niejednoznacznego nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania Laboratorium. Wynika on z niejednoznacznej reakcji RT-PCR, która może być warunkowana progową ilością kopii drobnoustroju w próbce badanej, kontaminacją przy poborze, czy interferencją w materiale badanym (patrz przygotowanie do badania). W tym przypadku badanie należy powtórzyć za kilka dni (minimum 48 godzin po pierwszym wyniku). Koszt powtórnego badania ponosi Pacjent, dokonując ponownego Zakupu Produktu w Sklepie. W tym przypadku Pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztów. 
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 367), Laboratorium zobowiązane jest raportować do systemu EWP o każdym wyniku testu RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2. W związku z tym Pacjent, który uzyska pozytywny wynik testu automatycznie kierowany jest na izolację.  

§ 9
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania Boxu bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zapakowany hermetycznie Zestaw pobraniowy nie został otwarty/uszkodzony. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość przed jego upływem na adres mailowy: zamowienia@dnahometest.pl lub wraz ze zwrotem Boxu. Wzór „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku, gdy hermetycznie zapakowany Zestaw pobraniowy został otwarty/uszkodzony prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134) przysługuje wyłącznie w zakresie usługi wykonania badania genetycznego, ze względu na wypełnienie w takim przypadku przesłanki z art. 38 pkt. 5 w/w ustawy tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W takim przypadku zwracana Zamawiającemu cena Produktu zostaje pomniejszona o wartość Zestawu pobraniowego w kwocie 100 zł. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Boxu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Box należy odesłać na adres: Gyncentrum, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec. 
 4. Zwracany Box należy zapakować w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do zwracanego Boxu należy dołączyć wydrukowane i podpisane „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość”. 
 5. Koszt zwrotu Boxu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający.  
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wpłacone należności, z zastrzeżeniem postanowienia §9 ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia, w którym został zwrócony Box lub od dnia dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania Boxa, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty, chyba że strony uzgodnią inaczej. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na odległość ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, w której zmiana obowiązujących regulacji i przepisów będzie uniemożliwiała lub znacznie utrudniała prowadzenie działalności wynikającej z niniejszego Regulaminu. O fakcie tym poinformuje Zamawiającego mailowo. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia Umowy zawartej na odległość, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył Zamawiający, chyba że strony uzgodnią inaczej. 

§ 10
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

 1. W przypadku gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Zamawiającemu/Pacjentowi/Opiekunowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
 2. W przypadku, gdy paczka nosi znamiona uszkodzenia należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Jeżeli Zamawiający odbierze paczkę bez zastrzeżeń zachodzi domniemanie, że paczka nie nosiła znamion uszkodzenia, a ewentualne szkody powstały po odebraniu paczki lub nie można ich bezpośrednio przypisać firmie kurierskiej. 
 3. Reklamację należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@dnahometest.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Wiadomość należy zatytułować: REKLAMACJA + nr zamówienia. W treści wiadomości należy opisać przyczynę reklamacji.  
 4. W przypadku, gdy otrzymany Zestaw pobraniowy jest uszkodzony/nie jest zdatny do użytku, Zamawiający powinien niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od otrzymania zestawu, zgłosić ten fakt Sprzedawcy, postępując zgodnie z postanowieniami  §10 pkt. 2. 
 5. Uszkodzony/niezdatny do użytku Zestaw pobraniowy należy odesłać na adres Sprzedawcy: Gyncentrum, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec. Zwrot reklamowanego Zestawu pobraniowego w przypadku uznania reklamacji odbywa się na koszt Sprzedawcy. Jeżeli w przesłanym zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym. Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki zestawu pobraniowego. 
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Zamawiającego/Pacjenta/Opiekuna. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy Zamawiającego/Pacjenta/Opiekuna, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania Zestawu pobraniowego niezgodnego z instrukcją. 
 9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dostarczy na swój koszt nowy Zestaw pobraniowy. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji reklamacyjnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość przed jego upływem na adres mailowy: zamowienia@dnahometest.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wpłacone należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość, a w przypadku otrzymania przez Zamawiającego nowego Zestawu pobraniowego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, od dnia w którym został on zwrócony Sprzedawcy wraz z pozostałą zawartością Boxa lub od dnia dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania Boxa, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

§ 11
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, założenia Konta oraz rejestracji Zestawu pobraniowego jest niezbędne do zawarcia tejże umowy oraz wykonania badania. 
 3. Zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych szczegółowo opisane zostały w Polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej na stronie: www.dnahometest.pl/polityka-prywatności 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Załącznik nr 1 >>